Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

Õppekavade loomise eest vastutab juhataja. Õppekava täidetakse vähemalt üks kord aastas. Täiendusi tehakse õpilaste tagasiside alusel.

Koolitajate (õpetajate) kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Meie koolitajad on oma õpetatava valdkonna professionaalid, kes omavad suurt kogemust DJ, muusika produtseerimise ja meelelahutuse erialal. Nii praktilises kui teoreetilises osas.

Meie õpetajad täiendavad end regulaarselt. Läbivad erinevaid kursuseid ning seminare, mis on seotud heli- ja valgustehnika, DJ varustuse ja teiste muusika valdkondadega seotud teemadega. On omandanud teadmised ärinduse, psühholoogia ja muusika valdkonnas.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Psühhosotsiaalne õppekeskkond – kõik meie koolitajad lähtuvad oma töös andragoogilistest põhimõttest, mille järgi on õppija võrdne partner õppeprotsessis. Meie koolitajad loovad turvalise psühhosotsiaalse õppekeskkonna, milles õppijad on võrdselt koheldud ja hoitud.

Õpperuumide kvaliteet – koolis on 2 stuudiot, kus on olemas õppimiseks kõik vajalikud vahendid: internet, kaasagne DJ varustus, arvutid, heli- ja valgustehnika, projektor. Ruumid on soojad ja õhurikkad.

Õppematerjalide kvaliteet – meie õppijad saavad õppematerjalid, mis on meie koolitajate individuaalne looming. Õppeprogrammi koostamsiel lähenesime kaasagse DJ tööga seotud teemadest.

Tagasiside kogumise kord – tagasiside kogutakse kursuse lõppus individuaalselt iga õpilase käest. Tagasiside vormistakse Google’i vormidega. Kogutud info analüüsitakse ja võetakse aluseks tegevuse kvaliteedi tõstmisel.